Predgovor 

    Ova je knjiga napisana s namjerom da prikaže, u prvom redu, put publikacije od njezina ulaska u knjižnicu do prijelaza u ruke korisnika. U taj su proces uključene mnoge službe i osobe koje, da bi obavile najvažniju zadaću knjižničarstva - što bolje i što brže odgovoriti na raznovrsne zahtjeve korisnika za knjižničnom građom i obavijestima - uspostavljaju i nude raznolike usluge. Stručni su i drugi prateći poslovi u knjižnici postavljeni hijerarhijski, no tek zajedno tvore mozaik knjižničnih djelatnosti cjelovitim i svrsishodnim.
    Upravo je stoga u knjizi dan "opći pogled u knjižnicu", iako svaka vrsta knjižnica nedvojbeno ima i svoje posebnosti. Premda sam namjerno odabrala praksu kao polazište, nastojala sam uputiti na važnija teorijska ishodišta, gdje god sam smatrala potrebnim.
    Bibliografske jedinice navedene u popisu literature tek su dio najraznovrsnije knjižne građe koju je valjalo proučiti tijekom radnoga vijeka i za pripremu ove knjige.
Knjiga je namijenjena knjižničnim djelatnicima-početnicima koji imaju tek osnovna znanja iz struke ili pak, nažalost, nemaju ni takva znanja, a rade u manjim knjižnicama i u mjestima udaljenim od gradskih središta. Dobro će poslužiti i ostalim djelatnicima u knjižnici te pojedincima koje zbog stručnih ili drugih razloga zanima rad u knjižnici, primjerice djelatnicima koji rade u drugim dokumentacijskim i informacijskim ustanovama.
    Ovako zamišljen, ovo je prvi priručnik takve vrste u nas. Premda se može činiti da je donekle zakasnio jer se u knjižnicama događaju mnoge promjene - od ostvarenja knjižničarskih težnji za izravnijim sudjelovanjem knjižnica u kulturnome životu vlastite sredine do korisničkog prihvaćanja ideje o neizbježnom djelovanju knjižnica u društvu koje želi gospodarstveno i kulturno napredovati; od uvođenja novih vrsta knjižnične građe do korištenja telekomunikacijskih tehnika u obradbi i prijenosu obavijesti i dokumenata - nadam se da može korisno poslužiti svima kojima je izravno ili neizravno namijenjen.
    U pisanju knjige, kao što je već uobičajeno za ovu vrstu publikacija, služila sam se radovima mnogih autora, posebno rukopisom dr. Tatjane Aparac-Gazivoda o izgradnji knjižničnih fondova i suradnji među knjižnicama. Osim toga, dr. T. Aparac-Gazivoda, kao urednica ove knjige, osmišljavala je neke njezine dijelove više no što je uobičajeno, pa joj se zbog svega toga najiskrenije zahvaljujem. Kolegicama Aleksandri Malnar i Dorici Blažević iskreno zahvaljujem na vrlo određenim i korisnim prijedlozima u njihovim recenzijama. Posebnu zahvalnost dugujem svim djelatnicima Naklade Benja, a napose direktoru dr. Srećku Jelušiću koji me je poticao u radu i nakraju objavio ovu knjigu. Zahvaljujem na razumijevanju i novčanoj pomoći Društvenom fondu društvenih djelatnosti općine Rijeka (sada Odjel gradske uprave za kulturu) i Narodnim novinama iz Zagreba, napose dr. Petru Piskaču.
    Ugodna mi je dužnost zahvaliti se i svim kolegicama i kolegama koji su me poticali na pisanje, nesebično mi pomagali u pripremanju rukopisa i pribavljanju literature.
    Držim da u Priručniku mnogo toga nije rečeno, i nadati se da će ga netko uskoro nadopuniti.
 
KATICA TADIĆ
U Rijeci, studeni 1993.
 

1. Poglavlje 
Sadržaj