Tomislav Murati

DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O NACIONALNIM BIBLIOGRAFIJAMA

 

(2nd International Conference on National Bibliographic Service - ICNBS)

(Copenhagen, Danska, 25.-27. studenoga 1998. )


Krajem studenoga 1998. godine u Kopenhagenu je, pod pokroviteljstvom i u organizaciji IFLA-e, odrzana Druga medunarodna konferencija o nacionalnim bibliografijama. Konferencija je godinama najavljivana, potreba za njezinim sazivanjem osjecala se u svjetskoj knjižnicarskoj zajednici zadnjih osam ili devet godina, a jednom je bila i odgodena. To govori da je bila pomno i dobro pripremljena. Za njezinu programsku koncepciju odgovorni su UBCIM i Divi-sion of Bibliographic Control koji su u suradnji s IFLA-inom Sekcijom za nacionalne knjižnice i Direktorskom konferencijom nacionalnih knjižnica ustrojili Medunarodni organizacijski odbor, pronašli zavidan broj sponzora i uz pomoc mjesnoga (danskog) organizacijskog odbora omogucile višestruko reprezentativan skup strucnjaka zaduženih za pitanja razvoja tekucih nacio-nalnih bibliografija.

Reprezentativnost je, s jedne strane, osigurana dolaskom velikoga broja sudionika (oko 120) sa svih strana svijeta (što je djelomicno omoguceno sponzorski pokrivenim putnim troškovima), a s druge, strucnom reprezenta-tivnošcu tema i njihovih izlagaca.

Organizatori su zamislili konferenciju kao pokušaj da se napravi svo-jevrsna "inventura" i na njoj temeljena revizija preporuka što su oblikovane pod pokroviteljstvom UNESCO-a na prvoj medunarodnoj konferenciji posvecenoj bibliografijama, a održanoj u Parizu 1977. godine.

Djelomicno i zbog toga, svi su sudionici konferencije - u materijalima što su ih dobili nekoliko tjedana prije skupa - primili brošuru koja je sadržavala izvornik preporuka iz 1977. te dio novijih istraživanja poduzetih proteklih godina s namjerom da ispitaju neke od aspekata nacionalnih bibliografskih produkcija.

lako se ocekivalo, što je bilo istaknuto, da ce konferencija imati interak-tivni karakter (isto je tako receno da se ne ocekuje "referiranje" o nacionalnim problemima tekuch bibliografija), ostalo je razmjerno malo (formalnog) prostora za vecu razmjenu mišljenja. Razlog tome bio je gotovo plenaran karakter konferencije. Konferencija je otvorena uvodnim izlaganjem Marcelle Beadiquez (direktorice znanstvenog i mrežnog razvoja Bibliotheque Nationale de France, Pariz) naslovljenim National bibliographic services in the 21" cen-tury; evolution and revolution (Nacionalni bibliografski servisi u 21. stoljecu:

evolucija i revolucija). U torn su izlaganju, naime, pregledno inventarizirane glavne preporuke iz 1977. (neke pomalo lapidarno) i posljedice njihovih implementacija u globalnom knjižnicnome okružju, ali su isto tako naznacene zone razvoja i potreba daljnje revizije triju bitnih komponenata na kojima se temelji, s jedne strane, program univerzalne bibliografske kontrole, a s druge razvoj nacionalnih bibliografija, što je jedna od njezinih glavnih svrha.

Tako je analiziran položaj triju komponenata koje su posebno bile "obra-dne" preporukama iz 1977. godine:

- pravna regulacija obveznog primjerka,

- nacionalna bibliografija i

- bibliografska agencija, odnosno bibliografsko središte (odgovorno za

izradu i raspacavanje nacionalnih bibliografija).1

Istaknuto je da su preporuke iz 1977. pokrenule daljnja istraživanja i razvoj posebnih preporuka3 koje su potpomognule legislativno ujednacavanje i rješavanje problematike obveznog primjerka na globalnoj razini te da se bitno proširilo podrucje primjene obveznog primjerka na sve medije i nosac informacija.

U kojem se pravcu mogu ocekivati evolutivne promjene preporuka s obzirom na obvezni primjerak?

Pitanje ovog dijela autoricina izlaganja samo je prošireno skupovima sljededecih potpitanja. Treba li definirati kriterije odabira, ekskluzije i prioritete za gradu i takve kriterije ugraditi u legislativni korpus obveznog primjerka? Treba li, ovisno o naravi dokumenta, podijeliti odgovornost (i udio u radu) na umreženom administriranju obveznog primjerka izmedu raznih dokumentacij-skih središta?

Treba li koncept obveznog primjerka usmjeravati "od nosaca prema sadržaju", tj, usmjeriti se na ocuvanje djela i na njegov depozit, zanemarujuci "objektno orijentiran" karakter postojece legislative?

Medutim glavni izazov u podrucju obveznog primjerka svakako su nove vrste dokumenata u mrežnom okružju, koji koncept i zadaće ("klasicnog")

'Autoricino je mišljenje da su ove temeljne komponente zapravo temelji UBC-a - razvijene u kontekstu globalnog izdavaštva koje je bilo obilježeno. prevagom tiskanih dokumenata. Ali koncept dokumenta i informacije te pristupa njima drasticno je promijenjen metamorfozama predmeta koje moramo sakupitai i ucinili dostupnima. Nalazimo sc na ulasku u stoljece u kojem ce se vidjeli uloga "ne-tiskane grade" u odnosu prema papiru i postupna "dematerijalizacija" informacijskog medija. Mogu li u izmijenjenim okolnostima nacela UBC-a još vrijediti?

^Proposals for a legal dcposit bill, prepared by Jean Luim.- Paris: UNESCO, 1981,- (PGI/81/ WS/23).

obveznog primjerka stavljaju na kušnju - treba li možda pronaci potpuno nov model obveznog primjerka?

U tom kontekstu kljucna su pitanja kako se odnositi prema online dokumentima, kako upravljati troškovima depozita elektronickih medija (s obzirom na, primjerice, mogucu hardversku zastaru opreme) i može li obvezni primjerak biti reduciran na URL (uniform resource locator) - adresu promjenljivog dokumenta.

Druga komponenta - nacionalna bibliografija - znacajno je evoluirala i, ne slijedeci neke od preporuka, ipak odgovorila novonastalim tehnološkim izazovima.

Bitne je promjene doživjela u pogledu oblika izlaženja (u nekim zemljama CD-ROM popuno zamjenjuje tiskanu inacicu), nacina svoje organizacije i proizvodnje (do ugovorene podjele poslova na više specijaliziranih agencija) i ažurnosti.

U kontekstu elektronickog okruža postavlja se pitanje izvedivosti nacionalne bibliografije mrežnih stranica. Zatim, kako ce autori osiguravati deskriptivne elemente na izvoru publikacije, hoce li zadaca bibliografskog središta biti da sve te elemente ucini koherentnima za sve vrste medija (tekst, zvuk i sliku)?

DakJe, izazovi koji bi mogli imati revolucionarne posljedice jesu mrežni dokumenti ("dokumentacijski i izdavacki objekti 21. stoljeca") i, u možebitnoj konacnici, hoce li bibliografija ostati identifikacijsko pomagalo ili ce pak postati sredstvo pristupa elektronickom dokumentu?

Za bibliografska središta M. Beadiquez je ustvrdila da su dvije glavne funkcije (obveznog primjerka i nacionalne bibliografije) obavljane tijekom dvadesetogodišnjeg razdoblja i da je implementacija tih dvaju primarnih zaduženja dala vidljive rezultate, ali da opseg i broj njihovih ostalih funkcija otežava procjenu njihova ispunjavanja. (Ukratko su spomenule promjene medija izlaženja nacionalnih bibliografija, dominacija konverzije formata nad raz-mjenom podataka, nevelik broj normativnih datoteka, problem odnosa s izdavacima.)

Buducnost bibliografskog središta, odnosno knjižnice "najtanji" je dio toga uvodnog izlaganja. Ustvrdivši da su u mrežnom okružju knjižnice manjina, autoricino je pitanje kako ce knjižnice stvoriti novu vrijednost kojom bi se jasno i nezaobilazno nametnule u mrežnom okruženju.

Autorica je svoj prikaz završila tvrdnjom da je na pojavu elektronicikih dokumenata (CD-ROM, video i slicne grada) bibliografska kontrola uvi-jek odgovarala primjerenom prilagodljivošcu. Ono što se nije bitno mijenjalo (za razliku od standarda i formata) jesu obvezni primjerak i nacionalna

bibliografija. Upravo su oni izazvani pojavom online dokumenata, i pitanje kojim završava svoje uvodno izlaganje (i otvara konferenciju) jest kako ce nacionalne knjiž.nice (pa onda i bibliografije) riješiti odnos izmedu cuvanja zapisa o nacionalnim publikacijama i cuvanja zapisa samih djela.

M. Beadiquez je u svojem izlaganju naznacila mnogo više zanimljivih pitanja negoli što je na njih odgovorila (ili, možda, što je na njih na konferenciji uopce moglo biti odgovoreno).

Daljnja cetiri pripremljena izlaganja u slicnoj su perspektivi problematizirala pojedine aspekte bibliografske djelatnosti.

U prvom od njih naslovljenom Coverage, Grethe Jacobsen3 analizira problem obuhvata ili odabira grade za nacionalnu bibliografiju (djelomicno u povijesnoj perspektivi), s posebnim osvrtom na položaj i sudbinu tzv. mrežnih publikacija.

Prilog je zapoceo analitickim tumacenjem pomaka u terminologiji o obuhvacanju (od preporuka iz 1977. i preporuka iz 1982.4 koje su temeljem poticaja 1. konferencije podrobno definirale osnovne pojmove, razine obuhva-canja, odnose medu njima i predložile Definicije glavnih tipova dokumenata). Rijec je o znakovitom napuštanju termina "nacionalni tiskarski korpus" (imprint) što ga spominju preporuke iz 1977., i nadomještaju terminom "dokument". Prema autoriciinu mišljenju, ta je promjena oznacila trend koji pokazuje kako je postalo uobicajeno ocekivati da se grada za nacionalnu bibliografiju pojavljuje u razlicitim oblicima. Tri razine obuhvacanja u nacionalnoj bibliografiji - što ih je navedeni tekst iz 1982. uveo u bibliografsku zajednicu - nisu do danas problematizirane (kao ni pojam dokumenta), ali pojavom nove tehnologije i novih metoda širenja informacija u obliku (raznovrsnih) dokumenata, namece se potreba za novom analitickorn sistematizacijom problema obuhvacanja nacionalnih bibliografija. Autorica ponajprije uvodi bimodalnu tipologiju dokumenata na:

a)dokumente s fizickim - konacnim - oblikom (svi tipovi dokumenata poznati i navedeni u dosadašnjim preporukama i njihovim dopunama) i

b) mrežne dokumente (netdocuments).

Zatim se na primjerima iz Danske nacionalne bibliografije svaki od tih tipova dokumenata podvrgava analizi s obzirom na vrstu/podvrstu dokumenata koja se obuhvaca i teritorij koji se obuhvaca (podrijetlo dokumenta).

Njezin su nalazi sljedeci. Sva rješenja i dvojbe koje su postojece preporuke "predvidale" za dokumente s konacnim fizickim oblikom vrijede i dalje (uz

'Voditeljica Danskog odjela Kraljevske knjižnice u Kopenhagcnu.

"Coverage of documents in current national bibliographies. // International Cataloguing January/March (19»2)4-1.

neke modifikacije glede promjene pozicije nekih dokumenata izmedu tzv. 2. i 3. razine). Autorica predlaže da se tzv. siva literatura ne uvrštava u tekuce nacionalne bibliografije. Za mrežne je dokumente situacija, što se tice oba aspekta, prepuna izazova i neizvjesnosti. Postojece razlikovanje monografija i clanaka u mrežnom je okruženju prilicno komplicirano. Koja je razlika izmedu višesvešcanog djela, kontinuiranog i ažuriranog, i periodike, ili, mrežnih stranica šo sadrže dovršene clanke kao i stalno dopunjavane baze podataka?

Dodatni problem za definiranje i procjenu vrijednosti mrežnog dokumenta jest prosjecno vrijeme njegova "života". Prema nekim procjenama, ono iznosi 42 dana, a svaka bi njegova registracija u nacionalnoj bibliografiji bila zastarjela u vrijeme njezina objavljivanja ako ga ne bi istodobno i sacuvala.

Kako pak definirati teritorij mrežnog dokumenta, mjesto njegova izdanja? Je li to mjesto gdje se nalazi poslužitelj? Ili je to možda domena u URL (uni-form resource locator) dokumenta? Ako oznaku domene prihvatimo kao odrednicu mjesta izdavanja dokumenta, kako cemo se nositi s internacionalnim domenama ".com", ",org" gdje se ne može prepoznati izvorište dokumenta?

Tako se, prema autoricinim nalazima, za odredivanje predmeta popisivanja prema kategorijama dokumenta i njihovom teritorijalnom porijeklu, za mrežne dokumente u nacionalnoj bibliografiji trebaju pronaci sasvim nova rješenja. Suradnja izmedu nacionalnih bibliografskih središta postaje imperativom i pritom je potrebno osigurati i pristup integralnom mrežnom dokumentu (ne samo zapis o njemu). Da bi se to postiglo, potrebno je postaviti ove ciljeve: odrediti odgovornost za pojedine domene ili njihove dijelove, razviti strojeve za pretraživanje, poticati autore da se služe standardnim metapodacima, odrediti koji dijelovi mreze traže tradicionaino katalogiziranje, raditi na reviziji obveznog primjerka kako bi njime bile obuhvacene i informacije na mreži.

U posljednjem izlaganju prvoga dana konferencije Olivia Madison s Iowa State University (SAD), predstavila je studiju što ju je 1991. godine pokrenula IFLA-ina Sekcija za katalogizaciju. (Studija je predstavljena i na seminaru "The Future of bibliographic control in global information infrastructure", održanom u Vilniusu, Litva u lipnju 1998. godine). U radu pod naslovom Standards for international bibliographic control: proposed data requierements for national bibliographic records ("Standard) za medunarodnu bibliografsku kontrolu, predloženi zadaci podataka za zapis nacionalne bibliografije) izneseni su rezultati spomenute studije koji su postali temelj predložene osnovne razine funkcionalnosti i zadaca bibliografskog zapisa što ih stvaraju nacionalna bibliografska središa, te je raspravljeno kako bi ti standardi mogli pospješiti medunarodnu bibliografsku kontrolu. Studija je temeljena na korisnickim upotrebama i pristupima bibliografskom zapisu (iako nije ukljucila ispitivanje

konkretnih kategorija korisnika), šrokom spektru primjena zapisa unutar i izvan knjiznicne zajednice. Zadace bibliografskog zapisa odredene su u kontekstu korisnikova ponašanja kad on rabi podatke da bi pronašao gradu koja odgovara njegovim kriterijima, identificira i odabire entitet za svoje potrebe i, naposljetku, nabavlja opisani entitet. Bibliografski zapis definiran je kao skupina podataka koji su povezani s entitetima.

Temelj metodologije cini tzv. analiticka tehnika entiteta i odnosa kojom se izoliraju kljucni interesni objekti za korisnike bibliografskih zapisa. Od definirane tri grupe takvih objekata, prva i primarna grupa sadrž.i cetiri entiteta: djelo (apstraktni entitet kojim imenujemo odredenu intelektualnu kreaciju), izraz (entitet koji predstavlja realizaciju djela), ocitovanje-objavak (fizicki oblik izraza nekog djela) i jedinica (pojedini primjerak ocitovanja-objavka). Druga grupa sadrži entitete odgovorne za intelektualni sadržaj, proizvodnju ili posje-dovanje entiteta prve grupe, a treca grupa ukljucuje entitete koji predstavljaju pojmove, objekte, dogadaje ili predmet djela.

Studija zatim prikazuje svojstva i relacije (u mogucim vezama s entitetima), i to prema cetiri korisnicka zadatka (pronaci, identificirati, odabrati i pribaviti), a poredani su prema važnosti za svaki korisnicki zadatak. Posebna je važnost dana ispitivanjima relacija; ispitan je širok raspon mogucih odnosa unutar konteksta "pronadi-identificiraj-odaberi-nabavi", odnosno unutar kon-teksta grupa entiteta. Tako su, primjerice, za dokument popisan u nacionalnom bibliografskom zapisu važni odnosi: tvorca prema djelu, izdavaca prema objavku, posjedovatelja prema primjerku. Za katalogizatora kljuc su izgradnje odnosa izmedu tih entiteta termini poput; "prijevod...", "temeljeno na...", "nastavlja se (kao/u)" i si. Odnosi ugradeni u deskriptivne elemente jesu: odnosi cjelina-dio, prijevod-izvornik, revizije, dodaci, prethodni-slijedni, tvorac itd.

Tako je i jedan od glavnih nalaza studije bio zakljucni popis (ili pre-poruke) tzv. minimalnih podataka koje osnovni bibliografski zapis treba imati za sve formate. Popis je rasporeden u dvije grupe elemenata: elementi za opis (descriptive elements) i elementi za organizaciju (organizing elements). Deskriptivni elementi (podrucije naslova i odgovornosti, izdanjaf objavljivanja, materijalnog opisa, nakladnicke cjelina, napomena i standardnog identi-fikacijskog broja s uvjetima dostupnosti) prošireni su za serijske publikacije i elektronicke izvore (u podrucju materijalnog opisa i napomena, posebice za elektronicke izvore).

Središnji je cilj ove studije bio pomoci smanjivanju troškova katalogizacije poticanjem razmjenjivanja bibliografskih zapisa i preporucti najkorisnije

i najvažnije podatke koje bi takav zapis trebao sadržavati da bi zadovoljio korisnicke potrebe. Analiza nije dala razradu detaljnih primjena za posebne medije ili razliciitih metoda pristupa i prikazivanja bibliografskih zapisa. Može se reci da studija s jedne strane najavljuje detaljan pregled i reviziju ISBD standarda, a s druge inauguraciju modela primjenjiva, primjerice, za dizajn novih strojeva za pretraživanje informacija. Vjeruje se da model ima i heuri-sticku vrijednost u razvijanju logickog okvira za razvoj i razumijevanje daljnjeg razvoja konvencija bibliografskog opisivanja. U torn smislu treba i procjenjivati relevantnost studije u kontekstu razvoja tekucih nacionalnih bibliografija.

Drugog dana konferencije održana su preostala dva pripremljena izlaganja. Prvo. Roberta Smitha iz Britanske knjižnice, Distribution and exchange (Distribucija i razmjena) otkrilo nam je na koji nacin Britanska knjižnica sustavno pristupa pojavi diseminacije nacionalne bibliografije. Moglo bi se reci da je tijekom 1997./1998. pokrenuta svojevrsna nacionalno-bibliografska kampanja s ciljem "oživ]javanja" i osuvremenjivanja Britanske nacionalne bibliografije.

Tako je Britanska knjiznica, potaknuta sumnjom da nacionalna bibliografija ne ispunjava optimalno svoje zadace, a vodena predodžborn da nije dovoljno zastupljena na novim medijima i da praksa iskljucivanja grade iz nacionalne bibliografije (obuhvacanje) nije vodna u skladu sa zadacima nacionalne bibliografije - krenula u potragu za nacelima na kojima bi mogla razviti odredene promjene.

Za tu je svrhu najprije razvila svojevrsne smjernice ili upute (treba bilježiti nacionalne objavke; podrucje i širina onog što se ukljucuje mora se kvalificirati, sadržaj Britanske nacionalne bibliografije ne smije se temeljiti/ovisiti o zbirkama Britanske knjižnice ili kataložnoj praksi, gdje je primjereno treba importirati podatke kako bi se ukljucila grada koja se inace ne poklapa s kriterijima popisivanja (širinom obuhvata) Britanske knjižnice i obratno - gradu koja se prema praksi Knjižnice popisuje a ne odgovara potrebama nacionalne bibliografije treba iskljuciti) provjera kojih je tražila potpuno nov pristup koji je podrazumijevao uk]jucenje tzv. dionicara ili svih jasno strukturiranih interesnih grupa. Taj je pristup podrazumijevao više suradnje i bolje veze s, primjerice, izdavacima, akademskim knjižnicama i si.

Usuglašavanje je ostvareno na seminaru o Britanskoj nacionalnoj biblio-grafiji, koji je rezultirao skupom prijedloga što su odrazili poglede o razvoju nacionalne bibliografije. Prijedlozi su ušli u dokument Buducnost nacionalne bibliografije koji je bio vrlo široko nacionalno i medunarodno distribuiran.

Raspravljalo se o šest sljedecih prijedloga:

1. Nacionalna je bibliografija primarni zapis o nacionalnom izdavackom

korpusu i to je snažan razlog njezina postojanja;

2. Britanska knjižnica ima središnju ulogu u kompilaciji i publiciranju

Britanske nacionalne bibliografije;

3. Britanska knjižnica prepoznaje svqju ulogu u Nacionalnoj bibliografiji

kao kljucnu odgovornost;

4. Poželjno je da Britanska nacionalna bibliografija nastavi izlaziti u

tiskanom obliku;

5. Širinu, polje i obuhvacanje Britanske nacionalne bibliografije treba

proširiti kroz razvoj bibliografije što bi se moglo ostvariti suradnjom

Britanske knjižnice i ostalih nacionalnih agencija;

6. Britanska nacionalna bibliografija može se poboljšati dodatnim uklju-

civanjem podataka i njihovim dodavanjem onima u "jezgri" zapisa.

Osim opce podrške tim prijedlozima, zajednica akademskih knjižnica izrazila je odredene dvojbe o kategorizaciji i ukljucivanju elektronickih dokumenata. Razlicta su bila tumacenja knjižnicne "središnje uloge" u smislu treba li zadržati "vlasništvo" i sva prava - te tako osigurati koherentnu izradu bibliografije - ili odustati od ekskluzivnosti i temeljiti upravljanje na kooperativnim temeljima (tzv. vijece "dionicara"). Tiskani je oblik prevladao iz prakticnih razloga, jer mnoge knjižnice i knjižari temelje svoje akvizicije i izbor grade na papirnatim verzijama.

Glavni prijedlog o širini obuhvacanja i kooperativnoj izradi bibliografije pretpostavlja dosad najradikalnije promjene; nacelno je bio podržan, ali s odredenim zadrškama u pitanjima o standardu, autorskim pravima i opasno-stima od prevelike segmentacije nacionalne bibliografije.

Prvi se problem svodi na konsenzus oko minimalnih standarda za bibliografski opis, brzine produkcije i ažuriranja.

Problem pak autorskih prava i razliciitih ekonomskih pristupa pojedinih agencija prema tipovima grade koju popisuju, cni se u kooperativnoj okolini vrlo osjetljivim.

Problem razmrvljenosti pocinje na razini distribucije, odnosno isporuke i uporabe jer se korisnicima cini neprakticnijim dobivati informacije iz razlicltih "djelica".

Opci je dojam da se zajednicka izrada bibliografije može podijeliti izmedu postojecih bibliografskih središta koja primaju obvezni primjerak, uz prošrenje s agencijama koje imaju jedinstven pristup odredenoj vrsti grade.

Iako je utvrden konsenzus o tome što bi trebalo raditi za razvoj Britanske nacionalne bibliografije, još uvijek postoje razlike u pogledima kako to izvoditi, odnosno velika je nepoznanica problem intelektualnog vlasništva nad resursima u kooperativnoj okolini.

Britanska knjižnica lobira za novi zakon o obveznom primjerku koji bi riješio problem depozita elektronickih publikacija, dok se trenutno stanje rješava na temeljima dobrovoljnog depozita.

Pokazano je da je za zadržavanje vodece uloge nacionalne bibliografske kuce i njezinih bibliografskih proizvoda u distribuciji bibliografskih podataka bitno prilagoditi se ocekivanjima njezinih korisnika. To pretpostavlja ispitivanje njihove strukture, navika i potreba. Da bi se osigurao vodeci kontinuitet, potrebno je, osim toga, istražiti zajednicke inicijative (javnog i privatnog sektora) i u konacnici razviti model odnosa izmedu nacionalne bibliografije i mreže njezinih glavnih "interesnih grupa" (stakeholders), a to su knjižarska, knjžnicna i znanstvena zajednica. Model ce biti temeljen na partnerstvu i zajednickim zadacima, a potpomognut miješanim ekonomskim modelom (javnog i privatnog sektora).

Posljednje predavanje Legal deposit and national bibliographic services: developments in the framework of the cooperative perspective and the convergence phenomenon odrzao je Giuseppe Vitiello, posebni savjetnik Vijeca Europe.

Tim završnim izlaganjem još je jednom dan presjek izazova i promjena koje stoje pred obveznim primjerkom i nacionalnom bibliografijom s njihovim situiranjem u kontekst konvergencije kulturnih medija i industrija.

Autor isticie da su u "tekucoj paradigmi" ciljevi nacionalnog obveznog primjerka cuvanje nacionalne pisane baštine i omogucavanje izrade nacionalne bibliografije, te da u svjetlu konvergencijskog fenomena i rastuce moci komercijalno orijentiranih elektronickih informacija te institucije trebaju istaknuti ponajprije svoju kulturnu dimenziju, omogucavajuci pristup i infor-maciju o sadržaju sa znacajnom kulturnom vrijednošcu, a manjim ekonomskim utjecajem.

Legislativa ne može zamijeniti lošu ili nepostojecu državnu kulturnu ili informacijsku politiku, a preporuke postavljene 1981. godine trebaju se svesti u realne okvire, tj. obvezni se primjerak ne može koristiti za popunjavanje bibliotecnih zbirki. U torn smislu broj deponiranih primjeraka mora se bitno smanjiti.

Obuhvacanjem samo tiskanog medija, previše postojecih zakona pripisuje kulturnu vrijednost samo tiskanim publikacijama. U novoj okolini obilježenoj

pluralnošcu "kullurnih industrija" i širokim asortimanom proizvoda s kulturnim sadržajem i informacijom, tako ograniceno obuhvacanje nije primjereno. Nacrt Konvencije za zaštitu audiovizualne baštine Vijeca Europe s prijedlozima i opcijama izmedu zakonskog i dobrovoljnog depozita te odnos izmedu iscrpno/ selektivnog pristupa zajedno s Preporukama ukljucenima u Izvještaj o depozitu zbirki elektronickih publikacija, mogao bi biti poticajan za legislativno rješenje obuhvacnja elektronicke grade.

Povecanjem podrucja obuhvacanja obvezni primjerak ne može ostati iskljuciv posao nacionalnih knjižnica, vec se mora podijeliti sa specijaliziranim depozitarnim ustanovama i otvoriti kooperativnoj perspektivi.

Za legislativnu regulaciju obveznog primjerka te produkciju i distribuciju nacionalne bibliografije cini se važnom promjena okoline uvjetovana tzv. konvergencijskim fenomenom izmedu telekomunikacijskih, audiovizualnih i izdavackih industrija kad nestaju cvrste granice izmedu raznih kategorija i vrsta grade. Ta cinjenica, zajedno s pojavom novih sudionika u procesu produkcije i distribucije grade, treba potaknuti daljnju suradnju i eventualno voditi do neke vrste nacionalnog tijela za pitanja politike obveznog primjerka.

Nova legislativa treba jasno istaknuti koji je zadatak pristupa, primjerice, elektronickoj gradi i pod kakvim je uvjetima to moguce s obzirom na zaštitu autorskih prava. Rješenja glede depozita ili zbirki elektronicke grade mogu se kretati u ovim okvirima:

1) omoguciti informaciju o online publikaciji i vezu do nje, a da je se ne prikupi, 2) graditi zbirke na nacelima selektivnosti, 3) iscrpno prikupljanje i formiranje zbirki online publikacija temeljeno na automatiziranom elektron-skom pretraživanju.

Obvezni bi primjerak mogao biti znacajno sredstvo za proširenje i ujednacavanje razlicitih praksi u vezi s javnim pristupom elektronickim informacijama.

Autor je istaknuo da su nužna daljnja istraživanja u vezi s izborom adekvatne politike formiranja legislative obveznog primjerka.

U samom zakljucku Vitiello je istaknuo da je za nacionalnu bibliografiju kooperativna izrada u suradnji s razlicitim "agencijama" vjerojatna buducnost. Medutim, treba pažljivo analizirati i pronaci rješenja u okvirui modela u kojem ce uloge svih aktera biti jasne.

U svjetlu fenomena konvergencije nacionalna bibliografija (i ostali bibliografski servisi) proširenim opsegom dobiva i odredene socijetalne i poiticke zadatke (osim klasicne knjižnicne uloge). Prvi je od njih transparentnost rada javne administracije. Elektronicka i umrežena nacionalna bibliografija može i distribuirati sadržaj javnih dokumenata i uspostaviti veze prema bazama

lako je utvrden konsenzus o tome što bi trebalo raditi za razvoj Britanske nacionalne bibliografije, još uvijek postoje razlike u pogledima kako to izvoditi, odnosno velika je nepoznanica problem intelektualnog vlasništva nad resursima u kooperativnoj okolini.

Britanska knjižnica lobira za novi zakon o obveznom primjerku koji bi riješio problem depozita elektronickih publikacija, dok se trenutno stanje rješava na temeljima dobrovoljnog depozita.

Pokazano je da je za zadržavanje vodece uloge nacionalne bibliografske kuce i njezinih bibliografskih proizvoda u distribuciji bibliografskih podataka bitno prilagoditi se ocekivanjima njezinih korisnika. To pretpostavlja ispitivanje njihove strukture, navika i potreba. Da bi se osigurao vodeci kontinuitet, potrebno je, osim toga, istražiti zajednicke inicijative (javnog i privatnog sektora) i u konacnici razviti model odnosa izmedu nacionalne bibliografije i mreže njezinih glavnih "interesnih grupa" (stakeholders), a to su knjižarska, knjižnicna i znanstvena zajednica. Model ce biti temeljen na partnerstvu i zajednickim zadacima, a potpomognut miješanim ekonomskim modelom (javnog i privatnog sektora).

Posljednje predavanje Legal deposit and national bibliographic services: developments in the framework of the cooperative perspective and the convergence phenomenon održao je Giuseppe Vitiello, posebni savjetnik Vijeca Europe.

Tim završnim izlaganjem još je jednom dan presjek izazova i promjena koje stoje pred obveznim primjerkom i nacionalnom bibliografijom s njihovim situiranjem u kontekst konvergencije kulturnih medija i industrija.

Autor istice da su u "tekucoj paradigmi" ciljevi nacionalnog obveznog primjerka cuvanje nacionalne pisane baštine i omogucavanje izrade nacionalne bibliografije, te da u svjetlu konvergencijskog fenomena i rastuce moci komercijalno orijentiranih elektronickih informacija te institucije trebaju istaknuti ponajprije svoju kulturnu dimenziju, omogucavajuci pristup i informaciju o sadržaju sa znacajnom kulturnom vrijednošcu, a manjim ekonomskim utjecajem.

Legislativa ne može zamijeniti lošu ili nepostojecu drzavnu kulturnu ili informacijsku politiku, a preporuke postavljene 1981. godine trebaju se svesti u realne okvire, tj. obvezni se primjerak ne može koristiti za popunjavanje bibliotecnih zbirki. U torn smislu broj deponiranih primjeraka mora se bitno smanjiti.

Obuhvacanjem samo tiskanog medija, previše postojecih zakona pripisuje kulturnu vrijednost samo tiskanim publikacijama. U novoj okolini obilježenoj

Konferencija je imala i svoj neradni - društveni dio koji je, osim ugodna druženja i razmjene iskustava u neformalnom ozracju, bio ispunjen srdacnošccu susretljivih Danaca koji su dobrom organizacijom i velikodušnim zakuskama ucinili boravak u Kopenhagenu prakticnim i veoma ugodnim.

Tomislav Murati

PREPORUKE DRUGE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O NACIONALNIM BIBLIOGRAFIJAMA

Medunarodna konferencija o nacionainim bibliografijama održana u Kopenhagenu (od 25. do 27, studenoga 1998.):

- potvrdujuci ideju Univerzalne bibliografske kontrole (UBC) kao dugotrajnog programa za razvoj svjetskog sustava za kontrolu i razmjenu bibliografskih informacija,

- isticuci potrebu jacanja nacionalne bibliografske kontrole kao pretpostavke za univerzalnu bibliografsku konlrolu,

- prepoznajuci važnost nacionalne bibliografije kao glavnog instrumenta u osiguravanju potpunog zapisa objavljene nacionalne baštine i postizanju ucinkovite bibliografske kontrole,

- potvrdujuci da nacionalne knjižnice i nacionalna bib!iografska središta mogu suradivati s drugim (bibliografskim) agencijama, ali da glavna odgovornost za koordinaciju i implementaciju standarda mora ostati pri nacionalnom bibliografskom središtu i

- reafirmirajuci vrijednost obveznog primjerka kao sredstva koje ce osigurati ocuvanje kulturnog i intelektualnog nasljeda i jezicne raznolikosti države te time omoguciti pristup sadašnjim i buducim korisnicima donosi sljedece preporuke:

1. Države trebaju, s najvecom žurnošcu, ispitati postojecu zakonsku regulaciju obveznog primjerka i razmotriti svoje propise s obzirom na ispunjavanje sadašnjih i buducih potreba; gdje je nužno, postojeca legislativa mora se preispitati.

2. Države koje trenutacno nemaju zakonski riješeno pitanje obveznog pri- mjerka, požuruju se da ga uvedu.

3. Novi zakoni o obveznom primjerku ili prateci zakoni trebaju navesti svrhu obveznog primjerka; trebaju osigurati da deponiranje primjerka omogucava postizanje ciljeva utvrdenih zakonom; trebaju biti razumljivi i eksplicitni u navodenju kako bi ukljucili postojece vrste grade koje nose neki sadržaj, kao i grade koja bi mogla nastati, te trebaju ukljuciti mjere za provodenje zakona. Takvo zakonodavsto može predvidjeti mogucnost suodgovornosti za obvezni primjerak izmedu više nacionalnih ustanova.

Obuhvat nacionalne

4. Nacionalne bibliografije trebaju ukljuciti tekucu nacionalnu produkciju i, gdje je to izvedivo, osigurati retrospektivno obuhvacanje. Kada smatraju potrebnim, nacionalna bibliografska središta trebaju odrediti i objaviti kriterije odabira.

5. Nacionalne bibliografije trebaju obuhvatiti zapise za gradu objavljenu unutar države na svim jezicima i/ili pismima na kojima je ta grada nastala; gdje je god moguce, ti zapisi trebaju obuhvatiti jezike i/ili pisma na kojima su publikacije izvorno objavljene. Prikaz, i pravodobnost (dinamika pojavljivanja)

6. Uzevši u obzir dostupnost razlicitih formata u kojima se raspacava nacionalna bibliografija, nacionalna bibliografska središta trebaju rabiti jedan ili više formata koje smatraju prikladnima za zadovoljavanje potreba svojih korisnika, ukljucujuci korisnike s posebnim potrebama. Izabrani formati moraju slijediti medunarodno potvrdene standarde. Barem jedan od odabranih formata za raspacavanje nacionalne bibliografije mora zadovoljiti potrebe pohrane i zaštite nacionalne bibliografije i treba biti stalno pristupacan.

7.Nacionalna bibliografija treba, što je prije moguce, popisati gradu nakon njezina objavljivanja. Potrebno je osigurati njezino djelotvorno raspacavanje i redovito objavljivanje kako bi se zadovoljile potrebe korisnika i omogucila nabava popisane grade bez odgode.

8. Poradi identifikacije, nacionalna bibliografija treba u svaki svešcic bilo kojeg oblika izlaženja navesti sljedece informacije:

- naslov bibliografije,

- razdoblje obuhvaceno svešcicem,

- mjesto i naziv izdavaca,

- datum objavljivanja,

- medunarodni identifikacijski broj bibliografije,

- obavijest o autorskom pravu,

- CIP zapis ako je dostupan i

- podrobnosti o dostupnosti i cijeni.

9. Osim toga, nacionalna bibliografija treba sadržavati uvod i, gdje je to primjenljivo, upute za korištenje. Ako je potrebno, primjerice u slucaju elektronicke publikacije, takve uvodne napomene trebaju se objaviti posebno. Uvod treba sadržavati sljedece podatke:

- predložak zapisa, (tj. opis izraden prema primjerku pohranjenom u nacionalnoj knjižnici prema odredbama zakona o obveznom primjerku),

- obuhvat grade (ukljucujuci iznimke),

- ucestalost,

- raspored,

- bibliografska, klasifikacijska i kataložna pomagala koja se primjenjuju, ukljucujuci lokalne ili nacionalne prilagodbe,

- popis korištenog nazivlja s pripadajucim definicijama i kraticama,

- klasifikacijsku shemu (ako je primijenjena),

- transliteracijske sheme (ako su primijenjene),

- opis sustava za redanje i

- zahtjeve kojima mora udovoljavati racunalni sustav (ako je primijenjen).

10. Bibliografski zapisi u nacionalnoj bibliografiji moraju se temeljiti na medunarodno priznatim standardima i moraju biti prikladno rasporedeni s pristupnicama koje ce zadovoljiti potrebe korisnika, primjereno obilježjima formata korištenih za raspacavanje.

11. Nacionalno bibliografsko središte treba snositi odgovornost za pripremanje opsežnih bibliografskih zapisa nacionalnog tiska (ili za uskladivanje njihove pripreme) i treba prihvatiti nacionalne i medunarodne standarde i nacela za katalogiziranje, identifikacijske sustave poput ISBN-a i ISSN-a, tran- sliteraciju pisma, kontrolu autoriziranih podataka, klasifikacijske sustave, metapodatke i trajno imenovanje digitalnih objekata.

12. Nacionalna bibliografska središta trebaju prihvatiti komponente temeljne razine zapisa preporucene u završnom izvještaju IFLA-ine Studijske grupe za zadace bibliografskih zapisa (IFLA Study Group on the Functional Re- quirements for Bibliographic Records. Miinchen: Saur, 1998. UBCIM Pub- lication New Series ; 19).

13. Nacionalna bibliografska središta trebaju imati vodecu ulogu u ažuriranju i održavanju nacionalnih i medunarodnih standarda i nacela te u razvijanju svih bibliografskih pomagala navedenih u tocki 11., ukljucujuci projekte za razvoj i unapredivanje standarda, smjernica i metoda normativne kontrole kako bi se pospješila medunarodna razmjena autoriziranih podataka.

14. Na nacionalnoj i medunarodnoj razini potrebno je pridati neodgodivu pozornost osiguravanju kompatibilnosti, konvertibilnosti i dostupnosti bibliografskih formata za razmjenu unutar knjiznicnih, informacijskih i izdavackih zajednica, vodeci brigu o tome da se svi element! identificiraju i ne izgube tijekom procesa konverzije.

15. Nacionalna bibliografska središta trebaju poduprijeti i ohrabriti stalni tekuci posao na usuglašavanju bibliografskih standarda utvrdenih za sve oblike publikacija, pocevši od serijskih.

Buduce aktivnosti

16. IFLA treba podržati reviziju postojecih smjernica kako bi se obuhvatili svi novi i buduci oblici izdavanja.

17. IFLA treba promicati studije o pripremanju multinacionalnih bibliografija u podrucjima u kojima, zbog bilo kojega razloga, nije trenutno izvedivo objavljivanje nacionalnih bibliografija i gdje postoje zemljopisne, jezicne ili kulturne povezanosti.

18. IFLA treba ohrabriti meduvladine i medunarodne nevladine organizacije da bilježe vlastite publikacije u bibliografijama (ponajprije vlastitim), prema medunarodno vrijedecim bibliografskim standardima.